دیوار پیش ساخته گچی( 7-8--10 سانتیمتری

نسل جدیدپانلهای گچی باافزودنی های پلیمری محلول درآب ساخته شده که ویژگی های آن به شرح زیرمی باشد: در مدل های ساده - سوراخدار - یونولیت دار 1-دیوارتمام شده10تا50درصدارزانترازمصالح سنتی 2-قابلیت اجرای سریع تا4 برابر 3-مقاوم دربرابرآب 4-بسیار مستحکم 5-سبک 6-بدون نیازبه نازک کاری تکمیلی پس ازاجرا 7-افزایش فضای مفید 8-عدم نیازبه مصرف سیمان 9-حداقل ضایعات 10-سهولت دراجرای تاسیسات 11-عایق صوت وحرارت 12-سازگاربامحیط زیست 13-سازگاربامصالح سنتی وجدیدوچسبندگی بسیارخوب باملات سیمان وچسب های ساختمانی ابعاد10*50*66.6 فوم داروبدون قیمت براساس شرایط اقلیمی ونیازپروژه تعیین می گردد. وزن هر پا نل21کیلوگرم (قابلیت تولید از14 الی 24 کیلوگرم)وزن هر متر مربع63کیلوگرم (قابلیت تولید از 42 الی 72 کیلوگرم به مترمربع)مقا ومت فشاری66کیلوگرم بر سا نتیمتر مربعمقاومت خمشی11کیلوگرم بر سا نتیمتر مربعضریب حرارتی (K)1/94Kcal/Hr. Cضریب حرارتی (λ)0/31Kcal/Hr. Cضریب صوتی38Db (د سی بل در 500 Hz)ضریب صوتی42Db (دسی بل در1000 Hz) توجیه اقتصادیو فنی پانل های گچی : در جدول ذ یل توجیه ا قتصا دی وفنی ا ستفاده از پا نل های پیش سا خته گچی در مقا یسه با آجر سفال سوراخ دار ، آجر سفال تیغه ، بلوک سیپورکس وبلوک هبلکس را ملاحظه می فرما ئید . ردیفدیوار چینیبرحسب Kg/m3 بدون گچ وخاک وپلاستر گچوزن بر حسب هر متر مربع دیوار ده سانتیمتری آماده رنگKg/m2مقاومت فشاری Kg/m21با آجرفشاری وملات ما سه وسیمان1850235150-802با آجرسفال وملات ما سه وسیمان2100260150-803با آجر مجوف وملات ما سه وسیمان850135150-804پیش سا خته بتونی21002601505با بلوک Ytong مخلوطی ازسیمان ، آهک ، ماسه سیلیس وپودرآلومینیوم با ملات ما سه وسیمان 750=150+600 115 206پا نل گچی مجوف با ملات ومواد تا خیر دهنده600=20+580607/667بتون های سبک ازقبیل بتون متخلخل با مواد شیمیا یی وبتون ورمیکولای 800-400 120-80 - مزا یای پا نل های پیش سا خته گچی دلیجان : 1 ) ارزانترین مصالح : با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها تا مرحله " آماده برای نقا شی " شامل قیمت مصالح ، حمل ، ملات ما سه وسیمان وگچ ، مصالح ود ستمزد گچ وخاک وگچ ، بنای نصاب وکارگر ، قیمت هرمترمربع د یوار چیده شده به وسیله پا نل های گچی بین 48 ٪ تا 54 ٪ از دیگرمحصولات مشا به ارزا نتر می با شد . 2 ) سبک ترین مصالح : با توجه به جدول مقا یسه ای وبا در نظر گرفتن وزن ملات ، گچ وخاک وگچ ، وزن هرمترمربع دیوارگچی دلیجان 83 کیلوگرم ا ست که در مقایسه با دیگر مصالح بین 55 ٪ تا 74 ٪ سبک تر می با شد . همچنین با توجه به اینکه قدرت تخریب زلزله به حا صل شتاب وارده زلزله به زمین مورد نظر وجرم سازه آن ارتباط دارد ، لذا سبک کردن وزن سا ختمان یکی از راه های موثر برای بهینه شدن سازه می با شد . 3 ) صرفه جویی در مصرف آهن : با در نظرگرفتن کاهش قا بل ملاحظه در وزن دیوارهای داخلی با استفاده از پا نل های گچی ، چنا نچه سازه ای با در نظرگرفتن این پا نل های برای کلیه دیوارهای داخلی سا ختمان طراحی ومحا سبه می گرددکا هش حداقل 4 تا 6 کیلوگرم درمترمربع ، در وزن آهن مصرفی در ساختمان ، به آسا نی میسر ا ست . 4 ) سریع ترین اجرا : یک بن‍ّا ویک کارگر می توا نند به طورمتوسط روزا نه 55 مترمربع دیوارگچی د لیجان را نصب نما یند . (تا 85 مترمربع در روز نیز ا مکان پذ یرا ست) در حالی که برای نصب دیگرمصالح نیاز به یک بنّا و دو کارگربوده ومتوسط اجرای روزا نه بین 20 الی 40 مترمربع می با شد ، لذا نه تنها سرعت نصب پا نل های گچی بسیار بالا تر از دیگر مصالح می با شد (38 ٪ تا 175 ٪ سریع تر) ، بلکه اجرت نصب آن نیز بسیار کمترا ست 43٪ الی 71 % ارزان تر از دیگر مصالح ) . 5 ) صرفه جویی در هزینه ملات : در حالی که برای هریک از مصالح مشا به بین 15 الی 60 کیلوگرم در مترمربع ملات ما سه وسیمان مورد نیاز ا ست ، در اجرای یک مترمربع پا نل گچی فقط یک کیلوگرم ملات گچ وسریش مخصوص می شود . 6 ) صرفه جویی در هزینه گچ وخاک : پا نل های گچی نیازی به گچ کاری ندارد ومی توان با اجرای صحیح د یواره ومطا بق د ستورات کارخا نه روی آ نرا مستقیماً نقا شی ویا با کا غذ دیواری پوشش داده ویا کا شی کاری نمود ، لذا به علت عدم نیاز به گچ وخاک تا حد ود 100 کیلوگرم در مترمربع وزن کل دیوارکا هش می یا بد که این رقم در محا سبا ت سا ختما نی رقم قا بل توجهی می با شد . 7 ) ا فزایش سطح مفید : در اجرای دیواره با مصالح سنتی به د لیل گج کاری وخاک ، ضخا مت یک دیوارخالی به طور متوسط 17 سا نتیمتر می با شد (10 سا نتیمتر ضخا مت د یوار به علاوه 5/3 سا نتیمتر ضخا مت گچ وخاک وگچ در هر طرف دیوار) در حالی که در اجرای د یوار پار تیشن با پا نل های گچی ضخا مت د یوار بین 10 الی 11 سا نتیمتر می گردد (10 سا نتیمتر ضخا مت د یواره ودرصورت نیاز 5/0 سا نتیمترگچ در هر طرف) لذا با یک محا سبه ساده مشا هده می شود که همین صرفه جویی نه تنها کیفیت آپارتمان سا خته شده توسط سازنده را ارتقاء می دهد ، بلکه به تنها یی چند ین برابر هزینه دیوارچینی را به صورت افزایش مفید به سازنده وخریدار باز می گردا ند . 8‌ ) سطح ا ستا ندارد وکاملاً صیقلی : چون پا نل های گچی توسط ما شین آلات ا توما تیک ودقیق تولید می گردند لذا سطح آنها کا ملا ًصیقلی بوده ، ا بعاد پا نل های ا ستا ندارد وا تصالات (کام وزبا نه) کا ملاً دقیق می با شند وبه همین علت ضایعات این پا نل ها بسیار کم وا جرای آنها در مقا یسه با دیگر مصالح بسیار دقیقتر ا ست . 9 ) عایق صدا : پا نل های گچی به دلیل مجوف بودن عا یق بسیار خوبی در برابر صدا های گوناگون می با شد (ضریب های صوتی در صفحه 2 ارا ئه شده است). 10) عایق حرارت : پا نل های گچی عایق بسیار موثری در مقا بل حرارت وسرما می با شند .(ضریب های حرارتی در صفحه 2 ارا ئه شده ا ست) . 11) نصب آسان تا سیسات : با ا ستفاده از پا نل های گچی به را حتی می توان لوله های آب وبرق را از سورا خهای آن به طور ا فقی عبور داده ونیازی به لوله خرطومی نمی با شد .

عابدی

یزد > یزد

۰۲۶۳۳۵۵۴۴۱۸

Email

تعداد بازدید: ۲۸۹۴۲

به روز رسانی: امروز ۰۹:۲۲

شناسه آگهی: ۵۴۹۰۳۶

تازه های دیوار پیش ساخته در یزد

تولید بلوک هبلکس

تولید و فروش و پخش قطعات پیش ساخته مانند بلوک هبلکس در استان یزد